list   

 온도측정 및 제어용으로 신용도가 높아 공업용으로 광범위한 목적으로 널리 사용됨.

 

● 감온부 도관은 Stainless steel로 제작되어 산화 및 부식이 없음.

● 원거리(최고10m)측정이 가능하다.

● 각종 Process의 온도제어 경보 발생용으로 널리쓰임.

● 변압기의 보안용으로도 사용됨.

 

 

 

 

 

Model No

Dial Size

상용온도범위

Capillary Tube

Electrical Rating

Accuracy

MS-6631

MS-6632

MS-6633

100 Ø    
150 Ø  B

(변압기용)

(직결식)

-20 °C

~

600 °C

2 m

~

10 m

     110V 0.3A

AC  220V 0.2A

±2.0%

             일반형                                                                 변압기용

Dial
Size

a

b

c

d

e

f

g

h

Ø100

92

114

128

4

32

66

114

5.5

Ø150

141

173

177

5

15

52

177

5.5

Dial
Size

a

b

C

D

D1

d1

d

e

g

h

Ø100

32

65

57

99

127

113

53

19

35

111

Ø150

15

62

90

150

188

174

53

20

35

140