list   

 각종 현장의 일반적인 설비의 압력 진공 및 고압 측정에 사용

 

 

● 일반적인 압력 진공 및 고압 측정용으로 가격이 저렴하며, 구입     사용이 손쉽다.

● 압력크기 외형사이즈 등 모든 사양이 다양하며 비교적 정확한     측정을 할 수 있다.

 

 

 

 

 


 

Model No

Dial size

Case

상용압력(진공)

Screw

Accuracy

MS-1112

60 Ø
75
Ø
100
Ø

A.BD

76㎠ Hg~ 20kgf/㎠

PF
1/4, 3/8

±1.5%

150 Ø

A

200 Ø

B

MS-1113

60 Ø
75
Ø
100
Ø

A.BD

0~76㎠ Hg

PF
1/4, 3/8

±1.5%

150 Ø

A

200 Ø

B

MS-1114

100 Ø
150
Ø
200
Ø

A.BD

0~150kgf/
~
0~1000kgf/㎠

PF 1/2

±1.5%

MS-1115

150 Ø
(수입품)

A.BD

0~1500kgf/
~
 0~2500kgf/㎠

PF 1/2

±1.5%

구 분

a

b

    C

D

    D

h

    h

K

E

60 Ø

11

30

71

65.5

80

61

31

12

1.5 Ø

75 Ø

11.5

34

87

78

97

74

36

15

1.5 Ø

100 Ø

12.5

33

115

104

127

85

36

15

5.5 Ø

15.0

40

115

103

127

88

36

15

5.5 Ø

150 Ø

12.5

35

 

154

 

115

 

 

 

200 Ø

15.5

45

220

202

230

140

 

 

5.5 Ø